Актуелни интерни конкурс за положај

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
Помоћник директора Пореске управе – директор Центра за велике пореске обвезнике у Министарству финансија

Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Радно место - руководилац Групе за оцену капиталних пројеката

Актуелни јавни конкурс за положај

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Помоћник министра државне управе и локалне самоуправе

 

Информатор о раду:


Информатор се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Овде можете преузети датотеку Формат документа је DOC:
Информатор о раду

Ажуриран: 14.новембар 2014. године

Календар обука

Данас нема обука

conrner corner
-->

 

Вести


Пријава за за тестрирање ради уписа највише 9 (девет) државних службеника на Курс немачког језика– Ниво Б2 3 и највише 9 (девет) на Ниво Ц11

20.02.2015.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са Гете институтом у Србији организује стипендиране курсеве немачког језика на нивоима Б2 3 и Ц1 1 (према програму Гете инситута), за државне службенике из органа државне управе и служби Владе који раде на пословима међународне сарадње и европских интеграција.

 

Како је упражњено по 9 места на Нивоима Б2 3 и Ц1 1, 20.2.2015. године, отвара се пријава за тестирање знања заинтересованих кандидата, који припадају наведеној циљној групи. Пријава ће трајати до почетка курса.

 

Ради уписа на курс, неопходан је успешан резултат на тестирању које се спроводи према програму Гете инситута. Показани ниво знања мора прецизно одговарати нивоу Б2 3, односно Ц1 1.

 

Ради пријаве за тестирање, као и ради добијања детаљнијих информација можете се обратити Служби за управљање кадровима, Центру за стручно усавршавање, на телефон 011/301-4236. Особа за контакт је Наташа Живојиновић.


Опширније

Приjaвa зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa

18.02.2015.

Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaицja Фрaнкoфoниje (OИФ). У тoку су припрeмнe aктивнoсти Mинистaрствa спoљних пoслoвa у вeзи сa пoтписивaњeм Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2015 - 2018. гoдинa.


У сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa зa 2015. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa нa oснoву прeтхoднo пoмeнутих дoкумeнaтa , Службa рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи сe бaвe пoслoвимa мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 04.3.2015. гoдинe.


Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Службa ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвлљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.


Опширније

Успешно реализован Програм за 2014. годину

19.01.2015.

Служба за управљање кадровима је успешно реализовала Програм општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2014. годину.

 

Детаљан Извештај о реализованим обукама (циљна група, предавачи, термини реализације, број учесника, број обука, оцена аспеката обуке, општа оцена обуке) можете погледати овде.


Опширније

Успешно реализован пилот Програм развоја каријере за младе стручњаке у области управљања људским ресурсима

12.01.2015.

У периоду од марта 2013. до децембра 2014. Служба за управљање кадровима је, уз подршку пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи" (ARCAD) финансираног од стране Европске уније, а у оквиру Програма општег стручног усавршавања државних службеника за 2013. и 2014. годину, успешно реализовала Програм развоја каријере за младе стручњаке у области управљања људским ресурсима.


Опширније

Eвaлуaциja обука зa 2014. гoдину

08.01.2015.

Служба за управљање кадровима у оквиру Програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2014. годину реализовала је 121 класичну обуку, једну интернет обуку и курсеве три језика. Програм је усвојен 24. јануара 2014. године на седници Владе. Документ можете преузети овде.


Опширније

 

 

corner corner