ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

SUK

ДАНИ АСЕСМЕНТ ЦЕНТРА

У циљу подстицања државних службеника да активније учествују у планирању и реализовању сопственог професионалног и личног развоја, Служба за управљање кадровима током новембра месеца организује дане асесмент центра, односно процену компетенција оних који су заинтересовани да боље упознају своје потенцијале и да ефикасније управљају властитим развојем.

уторак,18.октобар.2016 Опширније...
SUK

Одржан Тренинг тренера за програмски буџет

У сарадњи са Министарством финанансија - Сектором за буџет, уз подршку УСАИД БЕП пројекта (USAID Business Enabling Project) а на иницијативу Службе, одржан је Тренинг тренера за програмски буџет у периоду од 12. до 14. маја 2016. године. Аналитичари у Сектору за буџет Министарства финансија су имали прилику да додатно унапреде знања у вези са програмским моделом буџетирања као и да стекну тренерска знања и вештине које ће им помоћи у преносу знања другим државним службеницима. Програм обуке Израда програмског буџета је део Програма општег континуираног стручног усавршавања за 2016. годину.

уторак,17.мај.2016 Опширније...
SUK

Представљен нови ЗУП

У циљу представљања најновијих законских решења у новом Закону о општем управном поступку, Служба за управљање кадровима је дана 13. маја 2016. године уз подршку ГИЗ Програма за правне и правосудне реформе организовала семинар Општи управни поступак - упознавање са одредбама новог Закона. Професор Правног факултета Универзитета у Београду др Добросав Миловановић је представио нове правне институте и најважније новине у ЗУП-у.

уторак,17.мај.2016 Опширније...
18.10.2016.

Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ).

На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2017. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду фебруар-новембар 2017. године), Службa рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи сe бaвe пoслoвимa мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 8.11.2016. гoдинe.

Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Службa ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.

 

вест 1 од 121 | следећа >

Потребан вам је државни службеник?

Желите да се пријавите на интерно тржиште рада?

претрага
календар