Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
Радно место новинарa

 

Информатор о раду:


Информатор се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Овде можете преузети датотеку Формат документа је DOC:
Информатор о раду

Ажуриран: 14.новембар 2014. године

Календар обука

Данас нема обука

conrner corner
-->

 

Вести


Oдржана ЕЦДЛ конференција

21.04.2015.

Дана 18. марта 2015. године у задужбини Илије М. Коларца одржана је Конференција у вези са употребом европских стандарда у информатичком образовању Србије. Конференцију је отворио Ђорђе Дукић, потпредседник Европског савета ИКТ (ЦЕПИС). Примере добре праксе изложили су представници Војске Србије и Министарства одбране, Пореске управе, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као и Службе за управљање кадровима. Учесницима су представљени резултати реализације пилот-пројекта онлајн ЕЦДЛ обуке и сертификације 40 државних службеника које је Служба спровела крајем протекле године.


Опширније

Почиње са радом Центар за развој базичних компетенција

19.03.2015.

Служба за управљање кадровима, у оквиру својих надлежности, свим државним службеницима заинтересованим за лични развој и унапређење личне делотворности пружаће услуге у оквиру   Центра за развој базичних компетенција државних службеника.


Опширније

Пријава за за тестирање ради уписа највише 9 (девет) државних службеника на Курс немачког језика– Ниво Б2 3 и највише 9 (девет) на Ниво Ц11

20.02.2015.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са Гете институтом у Србији организује стипендиране курсеве немачког језика на нивоима Б2 3 и Ц1 1 (према програму Гете инситута), за државне службенике из органа државне управе и служби Владе који раде на пословима међународне сарадње и европских интеграција.

 

Како је упражњено по 9 места на Нивоима Б2 3 и Ц1 1, 20.2.2015. године, отвара се пријава за тестирање знања заинтересованих кандидата, који припадају наведеној циљној групи. Пријава ће трајати до почетка курса.

 

Ради уписа на курс, неопходан је успешан резултат на тестирању које се спроводи према програму Гете инситута. Показани ниво знања мора прецизно одговарати нивоу Б2 3, односно Ц1 1.

 

Ради пријаве за тестирање, као и ради добијања детаљнијих информација можете се обратити Служби за управљање кадровима, Центру за стручно усавршавање, на телефон 011/301-4236. Особа за контакт је Наташа Живојиновић.


Опширније

Приjaвa зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa

18.02.2015.

Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaицja Фрaнкoфoниje (OИФ). У тoку су припрeмнe aктивнoсти Mинистaрствa спoљних пoслoвa у вeзи сa пoтписивaњeм Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2015 - 2018. гoдинa.


У сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa зa 2015. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa нa oснoву прeтхoднo пoмeнутих дoкумeнaтa , Службa рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи сe бaвe пoслoвимa мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 04.3.2015. гoдинe.


Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Службa ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвлљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.


Опширније

Успешно реализован Програм за 2014. годину

19.01.2015.

Служба за управљање кадровима је успешно реализовала Програм општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2014. годину.

 

Детаљан Извештај о реализованим обукама (циљна група, предавачи, термини реализације, број учесника, број обука, оцена аспеката обуке, општа оцена обуке) можете погледати овде.


Опширније

 

 

corner corner