Актуелни јавни конкурс за положај

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
Помоћник директора Пореске управе – директор Центра за велике пореске обвезнике

 

Информатор о раду:


Информатор се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Овде можете преузети датотеку Формат документа је DOC:
Информатор о раду

Ажуриран: 31. децембра 2015. године

Календар обука

Данас нема обука

conrner corner
-->

 

Вести


Стручно усавршавање државних службеника у 2015. години

03.02.2016.

Служба за управљање кадровима је успешно реализовала четири програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе у 2015. години.


Детаљан Извештај о реализованим обукама (циљна група, предавачи, термини реализације, број учесника, број обука, оцена аспеката обуке, општа оцена обуке) можете погледати кликом на линк.


Интерактивни извештај у ексел формату (Ms Excel 2010 или новија верзија) можете преузети овде.


Опширније

Процена потреба за стручним усавршавањем државних службеника

21.01.2016.

Служба за управљање кадровима - Центар за стручно усавршавање је, на основу Уредбе о стручном усавршавању државних службеника, спровела истраживање, прикупила и обрадила информације и податке од значаја за утврђивање годишњих потреба за општим стручним усваршавањем државних службеника и на основу тога урадила Извештај о процени потреба за стручним усaвршавањем државних службеника.

 


Опширније

Eвaлуaциja обука зa 2015. гoдину

05.01.2016.

 

Служба за управљање кадровима у оквиру програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2015. годину реализовала је 118 обука (1957 учесника) и курсеве немачког и енглеског језика (267 учесника).

Укупно је реализовано 881 сат обука, којима је присуствовало 1957 учесника (2526 man/days) а уз ангажовање 97 предавача/тренера. Општа оцена свих одржаних обука је 4,61.

 


Опширније

Успешно реализован Програм обуке за руководиоце

21.12.2015.

Програм обуке за руководиоце реализован је у периоду октобар-децембар 2015. године. Реализација Програма почела је 27. октобра и трајала је до 15. децембра.

 

Сврха програма је била пружање доприноса унапређењу процеса управљања и руковођења у државној управи развојем компетенција руководилаца које омогућавају проспективно мишљење, оријентисаност ка резултатима као и адекватно вођење и развој запослених, засновано на ефикасној комуникацији, ради ефикаснијег и ефективнијег обављања послова радног места.


Опширније

Приjaвa зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa у 2016. години

22.10.2015.

Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ).


На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2016. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду фебруар-децембар 2016. године), Службa рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи сe бaвe пoслoвимa мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 27.10.2015. гoдинe.

 

Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Службa ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.


Опширније

 

 

corner corner